Öz Evren
GündemKeşan

Mayıs Ayı Belediye Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

Öz Evren

Keşan Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın 1. Oturumu dün gerçekleştirildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantı; saat 15.00’te başladı ve Keşan Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıda CHP’li Belediye Meclisi üyeleri; Volkan Erkan, İbrahim Dinç, AK Partili Belediye Meclisi üyeleri; Barbaros Tokgöz ve Mithat Bulut ve İYİ Parti’li Üye Zafer Topçu mazeretleri nedeniyle izinli sayıldı.

Toplantıda ilk olarak gündeme; S.S. 129 No’lu Paşayiğitliler Min. Mid. Oto. Mot. Taş. Kooperatifi’nin ücret tarifesi değişikliğini içeren talebi ile CHP’li Meclis Üyesi Alaattin Öztürk’ün Sağlıklı Yaşam Köyü ve Kent Konseyi Yardım Talebi konularını içeren talebi gündeme ilave edildi.

CHP Grup Sözcüsü Feridun Tümer’in isim değişikliğini içeren önergesi ise aynı konunun geçen Meclis’lerde de gündeme gelmesi, yeni açılan; cadde, sokak ve meydan bulunmaması ve önerilerin ilgili komisyonda biriktirilmesi nedeniyle gündeme alınmadı.

Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam etti.

“İlçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın okul, giyinme, konaklama, barınma ve gıda ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilmek için 10.04.2023 tarihinde Edirne Valiliği AFAD İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’müzden talep ettiğimiz 5.000.000,00TL (Beş Milyon Türk Lirası) maddi destek talebimizin Edirne Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’müzce uygun görüldüğü 549667 sayılı yazıları ile Kurumumuza bildirilmiştir. Depremzede vatandaşlarımızın bahse konu ihtiyaçlarının bir kısmını karşılayabilmemiz için Belediyemize gönderilen 5.000.000,00TL (Beş Milyon Türk Lirası) nakdi hibenin kabulü hususunun Meclisçe görüşülmesi.” maddesi ile olarak söz alan Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, “Kısa zaman önce ülkemizin hatta dünyanın en büyük depremlerinden birini yaşadık. Keşan’ımızda da deprem sonrası ilçemize gelen vatandaşlarımız oldu. Keşan olarak hem deprem bölgesine hem de Keşan’daki ailelerimize elimizden gelenin fazlasıyla yardımcı olmaya çalıştık. Konuyla ilgili olarak 5 Milyon TL’lik bir hibe belediyemize geldi. Maddemiz bu hibenin kabulünü içeriyor.” dedi. Madde oybirliği ile kabul edildi.

Meclis toplantısı, “2. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 19/08/2021 tarih ve 1637898 sayılı yazısı ile “Keşan Kent Müzesi Restorasyon ve Teşhir Tanzimi” işinin gerçekleştirilmesine ilişkin işbirliği yapılması yönünde protokol kapsamında  gönderilen 4.068.710,00TL (Dörtmilyon Altmışsekizbin Yediyüzon Türk Lirası)  maddi hibenin kabulünün yapılması hususunun Meclisçe görüşülmesi.” ile devam etti. Madde hakkında konuşan Helvacıoğlu, Keşan Kent Müzesi’ne; Kültür ve Turizm Bakanlığı, Edirne Valiliği, AK Parti Edirne Milletvekili Dr. Fatma Aksal, İl ve İlçe teşkilatları, Belediye Meclisi üyelerinin destek ve çalışmaları ile bugüne kadar 16 milyonluk hibe destek sağlandığını, Keşan’daki Bakanlık yatırımlarının devam edeceğini kaydetti. Madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda daha sonra “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzce İlçemizdeki toprak tesviyesi işleri, mezarlık işleri, elektrik, temiz su, pis su ve sulama suyu tesisat kazılarında kullanılmak üzere 1 (bir) adet 2 tonluk mini ekskavatör alımına ihtiyaç duyulmaktadır. 237 sayılı Taşıt Kanununun 10.maddesinin 2.bendinde geçen ‘Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Meclislerinin kararı ile taşıt edinebilirler.’ Hükmü gereğince Park ve Bahçeler Müdürlüğü hizmetlerinde kullanılmak üzere 1 (bir) adet 2 tonluk mini ekskavatör alınabilmesi amacıyla; a) İller Bankası’ndan  750.000,00 TL (Yediyüzellibin Türk Lirası) ana para ve İller Bankası’nın (İlbank A.Ş.) uygulayacağı faiz tutarı ile 24/36 ay vadeli kredi kullanılması için  Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu’ na yetki verilmesi, b) Mevcut başvurumuzun karşılanmaması halinde 750.000,00 TL (Yediyüzellibin Türk Lirası)  ana para ve işlem yapacak olan bankanın uygulayacağı faiz tutarı ile kamu yada özel bir bankadan 750.000,00 TL (Yediyüzellibin Türk Lirası) 24/36 ay vadeli kredi kullanılması ve İller Bankası’ndan (İlbank A.Ş.) ana para ile hesaplanacak faiz tutarı kadar teminat mektubu alınması için Belediye Başkanı Sayın Mustafa Helvacıoğlu ‘na yetki verilmesi hususunun Meclisçe görüşülmesi.” Maddesi ele alındı. Madde oybirliği ile kabul edildi.

Toplantıda; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca 9 Nisan 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik gereği, Belediyede mevcut olan norm kadrolara ilave olarak 1 adet Afet İşleri Müdürü kadro ihdasına ait değişiklik de oybirliği ile kabul edildi.

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan’ın deprem sonrası hem vatandaşı hem de Belediyesi ile hızlı bir reaksiyon gösterdiğini, öngörülü davrandığını, Afet Koordinasyon Merkezi kurulması için adımlar attığını, afet işleri ve toplanma alanları gibi birçok konuda yerel yönetimlerin de afetlerde öncelikli görev yapması için Afet İşleri Müdürlüğü kurulması için Bakanlık kararı olduğunu aktardı.

Meclis toplantısı, S.S.25 No.lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüleri Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ücret tarifelerine zam talebi ile S.S.99 No.lu Öz İzzetiye Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi’nin ücret tarifelerine zam talepleri oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edilmesi ile sürdü.

Meclis, “Toplu Konut İdaresi Başkanlığının 24.02.2023 tarih ve 377748 sayılı yazısı ile Ülkemiz genelinde yürütülen 250.000 Sosyal Konut Projeleri uygulamalarında “Edirne İli, Keşan İlçesi, Merkez 293 Adet Konut (+3kd) ve 10 Adet Dükkan ve Yenimuhacir Beldesi 156 Adet Konut (+2kd) 4 Dükkan İnşaatları İle Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi” kapsamında taahhüt edilen konut sayısının sağlanabilmesi için plan değişikliğine ihtiyaç duyulduğu belirtilmiş ve Mart ayı Meclisimizce İmar Komisyonuna havale edilmişti. “Edirne İli, Keşan İlçesi, Yeni Mahalle, 1662/1, 1676/1-3, 1679/3 ve 1665/1 Parsellere İlişkin 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve “Edirne İli, Keşan İlçesi, Yeni Mahalle, 1662/1, 1676/1-3, 1679/3 ve 1665/1 Parsellere İlişkin 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince Meclisçe görüşülerek karara bağlanması” maddesinin ele alınması ile sürdü. Madde hakkında İmar ve Şehircilik Müdürü Ali Ünal Meclis’e bilgi verdi. Plan değişikliklerini içeren madde İmar ve Bayındırlık Komisyonu’nun raporu doğrultusunda oybirliği ile kabul edildi.

Gündemde yer alan “İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzden gelen 28.04.2023 tarihli yazıya istinaden; 27.04.2023 tarih ve 8349 kayıt sayılı dilekçe ile İlçemiz İspat Cami Mahallesi, 1778 ada, 1 numaralı parsel için plan değişikliği talep dilekçesi” konunun ilk kez Meclis’te görüşülmesi nedeniyle oybirliği ile İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edildi.

Belediyenin 2022 yılı Kesin Hesabı ise Mali Hizmetler Müdürü Hasan Balcı’nın bilgilendirmesinin ardından oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Gündeme ilave edilen S.S. 129 No’lu Paşayiğitliler Min. Mid. Oto. Mot. Taş. Kooperatifi’nin ücret tarifesi değişikliğini içeren talebi de oybirliği ile Plan ve Bütçe Komisyonu’na havale edildi.

Gündeme ilave edilen CHP’li Meclis Üyesi Alaaddin Öztürk’ün Sağlıklı Yaşam Köyü ile ilgili önergesinin ise Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu tarafından önümüzdeki Meclis’te cevaplanacağı bildirildi.

Öztürk’ün Kent Konseyi’ne yardımı içeren önergesini yanıtlayan Helvacıoğlu, Kent Konseyi’nin talebini içeren dilekçesinin Encümen’e iletilmesi sonrası değerlendirileceğini kaydetti.

Dilek ve temenniler bölümünde söz alan AK Parti’li Belediye Meclisi Üyesi Müslim Çekiç, Erikli Sahili’nde bulunan ve günübirlikçilere hizmet eden vatandaşların kaldığı konteynerlerin durumu ile ilgili bilgilendirme yapılmasını istedi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da konteynerlerin Valilik kararıyla deprem bölgesinden etkilenen alanlara gönderildiğini, deprem bölgesindeki vatandaşların söz konusu konteynerlere daha fazla ihtiyacı olduğunu, Erikli’de söz konusu alanda altyapı konusunda bu yıl da desteklerinin devam edeceğini, konteyner konusunda da girişimlerine devam ettiklerini dile getirdi.

Toplantıyı kapatan Helvacıoğlu, verdikleri katkı nedeniyle Meclis üyelerine teşekkür etti, alınan kararların Keşan ve bölgesi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Mayıs Ayı Meclis Toplantısı’nın 2. oturumu 9 Mayıs 2023 Salı günü gerçekleştirilecek ve saat 11.00’de başlayacak. (ÜNSAL YÜCEL)

Kaymazlar Et

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu